Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.
05-03-2018

Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.

Op 15 maart vindt de conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho” plaats.  Rondom het thema “Leren van en met elkaar’ hebben we een programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches en decanen interessant is.

 

Deze conferentie is de plek om je vakgenoten en andere collega’s uit het voortgezet onderwijs en vanuit de hogescholen te ontmoeten en verder te werken aan de ontwikkeling van producten of activiteiten die de aansluiting havo-hbo moeten verbeteren. Dat doen we deze keer aan de hand van onderstaand programma. Ons doel daarbij is om inspiratie te bieden, concrete inzichten op te doen en samen met elkaar de benodigde vervolgstappen te zetten.

We hopen op jouw komst!

Wanneer: Donderdag 15 maart, 14.00- 17.00 uur

Locatie: Calvijn Business School, Roerdomplaan 42, 3084 NM Rotterdam

Klik hier voor de routebeschrijving

Programma

14.00 - 14.15 uur      Inloop met koffie en thee

14.15 – 14.25 uur     Welkom

14.25 - 15.05 uur      ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’: update vanuit de samenwerking  

14.45-15.05 uur        College Tour met havisten/hbo-studenten

15.05- 15.15 uur       Pauze en verplaatsen naar de workshops

15.15- 16.45 uur       Workshops (keuze voor één workshop uit onderstaande aanbod)

16.45 uur                    Borrel

Tijdens het plenaire gedeelte zullen we aan de hand van de vragen van de deelnemers van de conferentie een gesprek voeren met een aantal havisten en hbo-studenten. Heeft u een vraag voor het leerlingen/studentenforum? Laat het weten bij uw aanmelding.

Meld je aan!

Je kunt je aanmelden via deze link

 

Omschrijving workshops

  1. HBO-Vaardigheden: Reflectie

Tijdens de voorgaande conferentie is een start gemaakt met het leernetwerk HBO-Vaardigheden. Dit leernetwerk krijgt nu een vervolg in de vorm van een workshop tijdens deze conferentie en zal vervolgens ook separaat worden voortgezet. Diegenen die zich eerder al hadden opgegeven voor dit leernetwerk zijn van harte uitgenodigd voor deze workshop HBO-Vaardigheden. Maar ook als je nog niet aangesloten was, ben je van harte welkom. Tijdens de workshop maken we afspraken voor de volgende separate bijeenkomsten van het leernetwerk.

Reflectie is het thema van deze workshop HBO-Vaardigheden. Annemieke Grootendorst van Hogeschool Rotterdam zal het eerste deel van die workshop verzorgen. Zij geeft leiding aan het programma professionele identiteit en zij zal vertellen hoe opleidingen studenten helpen te reflecteren op hun professionele ontwikkeling. Op basis van ervaringen die studenten opdoen in de beroepspraktijk en reflectie daarop, vormen studenten hun professionele identiteit. Hoe begeleid je dat als docent? In gesprek met jullie, verkent Annemiek in hoeverre de reflectie die hier plaatsvindt aansluit op de aandacht voor reflectie in het voortgezet onderwijs. Vervolgens gaan we in gesprek met elkaar over de aandacht voor reflectie in ons onderwijs en de manier waarop we dat kunnen versterken.

Voor wie: schoolleiders, teamleiders en docenten van vo-scholen die actief aan de slag zijn of willen met vaardigheidsontwikkeling en leden van het leernetwerk

  1. Hernieuwde ‘Doorstroom in cijfers’ is bekend. Wat kan je ermee?

Leren van elkaar 

Het monitoren van de doorstroom van havo naar het hoger onderwijs levert informatie op die gebruikt kan worden om gericht interventies te kunnen doen in de aansluiting van de havo naar het hbo. De laatste cijfers zijn aangevuld. Een belangrijke sleutel voor het verbeteren van de doorstroom zit in het delen van informatie en het voeren van het gesprek - op de juiste niveaus- over deze informatie.

Doorstroominformatie roept ook vaak veel relevante vragen op. Vragen die vervolgonderzoek en –acties zouden rechtvaardigen. Het afgelopen jaar zijn er op verschillende scholen bijeenkomsten georganiseerd rondom doorstroomcijfers. Wat doet jouw school ermee?

 

Tijdens deze workshop worden good practices aangereikt over hoe je de cijfers op je school kan inzetten. Verder zullen we samen met ontwikkelaar Maaike Bajwa kijken naar de laatste nieuwe cijfers en je daarbij vragen wat je hiermee al doet en/of zou willen doen.

Vervolgens zijn wij als werkgroep op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke vervolgvragen roepen de cijfers bij je op? Met wie binnen je school wil je hierover graag in gesprek? Wat wil je hiermee gaan bereiken binnen je eigen school? Wat heb je dan nog nodig, of wat kan de werkgroep hierin voor jou betekenen?

 

Voor wie: schoolleiders, teamleiders en decanen (vo)

 

  1.  Structurele informatie- en docentenuitwisseling Nederlands/communicatie: hoe? 

In deze workshop gaan we aan de slag met de vraag hoe een goede  informatie- en docentenuitwisseling tot stand kan komen. Wat kan de contactpersoon Nederlands hierin betekenen? Of een ander die de realisatie voor zijn of haar rekening neemt: de vaksectievoorzitter Nederlands, de teamleider havo, de taalcoördinator, de propedeusecoördinator? Hoe komt de informatie bij de juiste collega's terecht, welke contacten worden er gelegd, welke activiteiten opgezet? Hoe kan elke docent op een of andere wijze betrokken zijn bij de uitwisseling? En wat kan de werkgroep Informatie- en docentenuitwisseling daarin betekenen?

 

Structurele informatie- en docentenuitwisseling draagt bij aan een effectieve uitvoering van taalbeleid. Het doel van deze uitwisseling is te komen tot een optimale aansluiting tussen vo en hbo, waarin docenten en leerlingen/studenten zich ontwikkelen binnen de doorlopende leerlijnen taalvaardigheid en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast draagt die uitwisseling bij aan het inzicht van docenten Nederlands/communicatie en taalcoördinatoren in het vo en hbo in elkaars onderwijsinhoud en didactiek. Ditzelfde geldt voor andere vakdocenten in het kader van inclusief en taalontwikkelend lesgeven.

Goed vormgegeven taalbeleid draagt er zorg voor dat alle docenten betrokken zijn bij informatie- en docentenuitwisseling. De publicatie “Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!” het onderzoeksverslag ‘Rotterdams Nederlands in het vo’ en binnenkort ook ‘Rotterdams Nederlands in het hbo’ geven concrete voorbeelden van activiteiten waarmee informatie- en docentenuitwisseling kan worden vormgegeven. Daarnaast doen deze uitgaven aanbevelingen over wat er voor nodig is om te komen tot een goede uitwisseling.

 

Voor wie:  de contactpersonen Nederlands/communicatie voor het project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ (vo en hbo), vaksectievoorzitters Nederlands en teamleiders havo (vo), en taalcoördinatoren en propedeusecoördinatoren (hbo). En alle andere belangstellenden!

 

  1. Inclusief en taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat?

De werkgroep Inclusief en taalontwikkelend lesgeven wil je in deze workshop kennis laten maken met zelf ontwikkeld en bestaand materiaal waarmee je inclusief en taalontwikkelend lesgeven (TOL) in praktijk kunt brengen. Er is gewerkt aan een animatiefilm en E-zine met daarin praktische voorbeelden die inspireren om met inclusief en taalontwikkeld lesgeven aan de slag te gaan. In deze workshop worden de animatiefilm en E-zine over TOL gepresenteerd en gaan we met elkaar in gesprek hoe je deze methode in je eigen lessen kunt toepassen.

De ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen/studenten bepaalt in hoge mate de kans op hun studiesucces. Een leerling/student die taalvaardiger is, leest bijvoorbeeld sneller, leert sneller, kan zich beter uitdrukken en maakt toetsen daardoor beter.

De didactiek van taalontwikkelend lesgeven geeft daarvoor mooie handvatten. Het is een manier van lesgeven waarin elke docent nadrukkelijk een rol speelt in het stimuleren en begeleiden van het proces van taalontwikkeling. Als je taalontwikkelend lesgeeft, ben je je volop bewust van de positieve rol die taal kan spelen in het leerproces, maar ook van de drempels die ontoegankelijk taalgebruik kan opwerpen.


Voor wie: alle docenten uit vo en hbo, dus nadrukkelijk ook voor docenten van andere vakken dan Nederlands/communicatie.

 

  1. Hét Rotterdams PWS-model

De Docentenhandreiking Profielwerkstuk-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden is een feit! We delen de bevindingen van de auteurs met de deelnemers van deze workshop en presenteren het door hen ontwikkelde Rotterdams PWS-model. Samen met de aanwezigen bekijken we of de elementen uit het model terugkomen in de eigen school/opleiding en waar actie op ondernomen kan worden.

 

Voor wie: docenten en coördinatoren die betrokken zijn bij het profielwerkstuk (vo) en onderzoeksmodules (hbo)

 

  1. Tools voor taal: Rotterdamse schrijfvaardigheid

‘Ze kunnen niet schrijven!’ Een veelgehoorde klacht onder docenten in het hoger onderwijs. Terwijl collega’s in het voortgezet onderwijs zo hun best doen bij het vak Nederlands om leerlingen te leren een betogende of beschouwende tekst te schrijven op basis van documentatie. Waar gaat het mis in de aansluiting schrijfvaardigheid?

 

De werkgroep Doorlopende leerlijn taalvaardigheid bekeek tientallen schrijfopdrachten uit bovenbouw havo en propedeuse hbo. Niet alleen van vakken Nederlands/communicatie maar ook van zaak- en beroepsvakken. In de publicatie Tools voor taal: Rotterdamse schrijfvaardigheid zijn vele beschrijvingen en voorbeelden verzameld van de verschillende schrijfopdrachten die leerlingen/studenten in Rotterdam en omstreken kunnen treffen in hun schoolcarrière.

 

Tijdens de workshop vergelijken we graag met docenten van álle vakken de schrijfopdrachten die leerlingen en studenten krijgen. Zijn deze in lijn met de voorbeelden in de handreiking of vormen ze een nuttige aanvulling? Maar nog liever willen we met jullie werken aan een betere aansluiting tussen havo en hbo. Kunnen we gezamenlijk komen tot een contextrijke schrijfopdracht die in havo en in hbo ingezet zou kunnen worden?

 

Voor wie: alle docenten uit havo en hbo, met name niet-taaldocenten.

 

Vereiste voorbereiding:

                - bekijk Tools voor taal: Rotterdamse schrijfvaardigheid (wordt vooraf opgestuurd),

- neem een schrijfopdracht uit jouw vak mee (verslag/essay/logboek/enz.).

 

  1. Wiskunde: Concreet gemaakt!

In januari is met docenten wiskunde van de technische opleidingen van de HR gesproken over de overeenkomsten en verschillen in de aanpak en inhoud van hun wiskunde programma’s. Doel hiervan was om meer helderheid te krijgen over de invulling van het vak wiskunde en de mogelijkheden te bespreken voor een meer gezamenlijke aanpak. Naar aanleiding hiervan hebben de aanwezigen voor hun opleiding een format ingevuld met tips, specifieke toelatingseisen voor havo leerlingen, aandeel wiskunde in de propedeuse, gebruikte methodes, boeken en materialen en de belangrijkste onderwerpen voor de betreffende studierichting. In de werkconferentie bespreken we deze uitkomsten en wat er nodig is om hieraan een concreet vervolg te geven in het vo en het hbo. Geïnteresseerden kunnen na aanmelding het verslag van deze bijeenkomst opvragen en ontvangen de uitkomsten van de inventarisatie ter voorbereiding op de werkconferentie.

Voor wie: docenten wiskunde (vo), docenten wiskunde en aanverwante vakken (hbo)

 8. Wat draagt de Rotterdamse Business Case bij aan de voorbereiding van havisten op het hbo? De Rotterdam Business Case is een praktische opdracht, die representatief is voor de propedeusefase in het hbo, waarin verschillende werkvormen aan de orde komen en die helpt om inzicht te krijgen in de verschillende domeinen binnen de economische sector. Afgelopen najaar hebben een vijftal scholen de casus ingezet in het onderwijs. In de vorige conferentie hebben we de ervaringen van deze eerste pilot uitgewisseld en bekeken hoe de casus een plek kan innemen in het (M&O-) programma voor 4 en 5 havo. De verbeteringen en tips zijn inmiddels doorgevoerd en in mei a.s. gaat de tweede Rotterdam Business Case van start.

In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag met het beantwoorden van de vraag hoe de Rotterdamse Business Case zo optimaal mogelijk ingezet kan worden binnen jouw school

en binnen jouw lesprogramma. Resultaat van de workshop is een plan van aanpak voor jouw school en binnen jouw sectie voor dit schooljaar.

 

Voor wie: docenten M&O en/of economie (vo) en docentenuit het economisch domein (hbo)

 

  1. Hoe zet ik het LOB-cv in bij een doorlopende leerlijn LOB/SLC?

Veel vo-scholen hebben het LOB-cv in gebruik en ook steeds meer hbo-opleidingen gebruiken het LOB-cv bij de studiekeuzecheck/intake en de start in het hbo. De workshop start met een korte update van het instrument, de gewijzigde functies in het mentoren-dashboard en de stand van zaken bij de hbo-opleidingen/vo-scholen. Daarna wisselen we onze ervaringen uit om ons vervolgens op te splitsen. Diegene die nog niet zo ervaren zijn met het LOB-cv kunnen meer informatie krijgen over het instrument zelf, de inzet van het LOB-cv binnen het vo of hbo en maken een start (of vervolg) met een plan van aanpak voor de implementatie van het LOB-cv binnen hun eigen school op hbo-opleiding. Diegene die het LOB-cv al gebruiken nodigen we uit om concreet met elkaar aan de slag om op basis van bestaande activiteiten/lessen en ieders ervaringen een lespakket te ontwikkelen waar bij de lessen toewerken naar input voor (de thema’s in) het LOB-cv.

Voor wie: decanen en andere betrokken bij LOB-cv (vo). Loopbaanbegeleiders, studieloopbaancoaches en andere belangstellenden (hbo)

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
17-06-2019 | Nieuwscategorie

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Dit is alweer de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2018-2019. Opnieuw laten alle werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-hbo in de regio Rijnmond/Drechtsteden.
06-06-2019 | Nieuwscategorie

Jaarafsluiting en afscheid Henrike Knippenberg ( Projectleider) 6 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

nadere info volgt nog.  
Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur
19-02-2019 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur

Dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur Locatie: Hogeschool Rotterdam, Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG Rotterdam   Ondanks een frisse start na de zomer hebben de eerste havisten het hbo ondertussen alweer verlaten. Wat hadden we op het vo of hbo anders of beter kunnen doen om dit te voorkomen? Op de werkconferentie op 5 maart werken we samen met collega’s uit vo en hbo aan deze en andere vraagstukken om de aansluiting havo-hbo te verbeteren.   Tijdens de werkconferentie van 5 maart zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.   We hebben het onderstaande programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches, mentoren als voor decanen interessant is. Er is voldoende mogelijkheid om je collega’s uit het vo en hbo te ontmoeten en je te laten inspireren.    Graag tot 5 maart!    
Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case
13-02-2019 | Nieuwscategorie

Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case

  De Rotterdamse Business Case is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M-profiel. Leerlingen van het Wartburg College, Melanchthon de Blesewic, Emmauscollege en Hugo de Groot uit Rotterdam hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een Business Case. Op 31 januari werd de eerste Regiofinale georganiseerd van de Rotterdamse Business Case. De scholen vaardigden hun beste leerlingen af om op Hogeschool Rotterdam een presentatie te geven.
Welkom Willem de Zwijger
11-02-2019 | Nieuwscategorie

Welkom Willem de Zwijger

Willem de Zwijger is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Willem de Zwijger van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Regiofinale Rotterdamse Business case
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Regiofinale Rotterdamse Business case

Op 31 januari vindt de 1e regiofinale van de Rotterdamse Business case plaats. Vier scholen zullen strijden om de Rotterdamse Business Award. De scholen vaardigen hun beste groepje af om een presentatie te geven over het door hen gemaakte adviesrapport voor het management van fietsfabriek De Fietsende Hollander
Bijeenkomsten 2019
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Bijeenkomsten 2019

- Werkconferentie 5 maart 2018 14.00 - 17.00 uur Informatie volgt.  
Welkom Wartburg college, locatie Revius
14-11-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Wartburg college, locatie Revius

Wartburg college, locatie Revius is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Wartburg college van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom Maerlant
24-09-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Maerlant

Maerlant is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Maerlant van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom De Lage Waard
21-09-2018

Welkom De Lage Waard

De Lage Waard  is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen De Lage Waard van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Uitnodiging werkconferentie 11 oktober van 14.00 - 17.00 uur
21-09-2018

Uitnodiging werkconferentie 11 oktober van 14.00 - 17.00 uur

Op 11 oktober 2018 vindt de werkconferentie "Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho"plaats.  Tijdens de werkconferentie van 11 oktober zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.
Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
05-07-2018 | Nieuwscategorie

Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Trots presenteren we de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2017-2018.Maar liefst 10 werkgroepen laten u zien wat het resultaat is geweest van de samenwerking vo-hbo in onze regio en geven een inkijkje in de plannen voor volgend jaar.  
Uitnodiging afsluitende bijeenkomst donderdag 28 juni 2018 15.15 uur – 17.30 uur
18-06-2018

Uitnodiging afsluitende bijeenkomst donderdag 28 juni 2018 15.15 uur – 17.30 uur

'Vier de opbrengsten’ Over niet al te lange tijd staat een nieuwe lichting studenten aan de poorten van de Rotterdamse hbo-instellingen om de volgende stap in hun schoolloopbaan te nemen. Verwachtingsvol en klaar om zich tot professional te ontwikkelen. Wat hebben deze studenten aan voorbereiding op de havo meegekregen? Hoe geeft het hbo de eerste periode vorm aan het onderwijs, zodat studenten goed aarden en kansrijk hun studie kunnen oppakken? En wat is/was jouw rol hierbij?
Welkom Montessori Lyceum Rotterdam
25-01-2018

Welkom Montessori Lyceum Rotterdam

Montessori Lyceum Rotterdam is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Van harte welkom en we zien uit naar een fijne samenwerking!
Publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’
25-01-2018

Publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’

In januari 2018 is de publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’ (Van den Heuij et. al.) verschenen in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.  
16-01-2018 | Nieuwscategorie

Save the Date: Conferentie 15 maart 2018

Graag nodigen we je uit voor de conferentie op 15 maart a.s. De conferentie zal plaatsvinden op de Calvijn Business School. De uitnodiging volgt nog. Wanneer je niet lid bent van ons samenwerkingsverband, maar wel graag aanwezig wilt zijn, kun je dit mailen naar m.laarman@hr.nl.
Conferentie 16 november 2017
20-11-2017

Conferentie 16 november 2017

De havist in de overstap naar het hbo: hoe zorgen we er als onderwijscollega’s voordat dit zo soepel mogelijk verloopt? En dat havisten succesvol zijn in hun vervolgopleiding? Dat zijn overkoepelende vragen die centraal staan tijdens de conferenties die vanuit het samenwerkingsverband georganiseerd worden. Op 16 november jl. ontmoetten zo’n 125 collega’s vanuit het voortgezet onderwijs en de vier Rotterdamse hogescholen elkaar bij Hogeschool Inholland om vanuit hun eigen vakgebied na te denken over het verbeteren van de aansluiting.  
Plan van aanpak 2017-2018
13-11-2017

Plan van aanpak 2017-2018

Het plan van aanpak 2017-2018 is op 26 oktober vastgesteld door de stuurgroep. Je kunt hier lezen wat onze plannen voor dit jaar zijn en hoe we dat willen organiseren.
Conferentie 16 november 2017
26-10-2017

Conferentie 16 november 2017

Op 10 november 2016 tekenden we in de Rotterdamse regio het convenant waarmee we de gezamenlijke inspanning onderstreepten om te werken aan een betere aansluiting van de havo naar het hbo.  Maar de samenwerking  gaat uiteraard ook dit studiejaar door. Na een vruchtbare schoolleider- en teamleiderbijeenkomst op 19 september, hebben we voor 16 november een programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches en decanen interessant is.
Welkom OSG Hugo de Groot
07-11-2017

Welkom OSG Hugo de Groot

OSG Hugo de Groot is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Hugo de Groot van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Agenda 2017-2018
17-08-2017

Agenda 2017-2018

Dinsdag 19 september 2017, 14.00 – 17.00 uur Startbijeenkomst schoolleiders, teamleiders en onderwijsmanagers Donderdag 16 november 2017, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ Donderdag 15 maart 2018, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’
17-08-2017 | Nieuwscategorie

Digitaal magazine 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

https://inholland-rotterdam.foleon.com/single-publication/vo-ho  In juni 2017 zag het eerste digitale magazine van 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' het licht. We hebben in dit magazine verhalen verzameld vanuit de werkgroepen, bieden je inspiratie en nemen je mee in de opbrengsten van het afgelopen jaar, maar ook in onze plannen voor het komend jaar. Klik hier om naar het magazine te gaan.
Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'
09-05-2017

Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

Op 29 juni was de jaarafsluiting voor het samenwerkingsverband, met een terugblik op het afgelopen schooljaar. Ron Bormans, voorzitter van de stuurgroep 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' opende de middag met een dankwoord voor iedereen die het afgelopen jaar een actieve rol binnen de samenwerking heeft gespeeld. Hij ging in op het belang van de samenwerking in deze aansluitproblematiek bij de overgang van havo naar hbo. Een overgang die logisch zou moeten zijn, gezien het feit dat de havo puur voorbereidend is op het hbo. Vervolgens kregen aanwezigen een overzicht van de resultaten het afgelopen jaar en een vooruitblik op de aanpak voor het komend jaar. In deelsessies gingen vakgenoten verder in gesprek met elkaar over onder andere taalontwikkelend lesgeven, het LOB-cv (loopbaanoriëntatie en studiekeuze) of de noodzaak om meer aandacht te besteden aan vaardigheden op de havo. Klik hier voor de presentatie van het plenaire gedeelte.
Conferentie 13 april
30-03-2017

Conferentie 13 april

Op donderdag 13 april kwamen collega's uit de regio bijeen voor een conferentie vol met inspiratie en informatie over aansluiting havo-hbo. Na een algemene update vanuit de projectleiders van de diverse deelthema's konden zij kiezen uit een gevarieerd aanbod aan workshops en presentaties.
LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-hbo
09-05-2017

LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-hbo

Rotterdam – 7 april 2017: Een derde van de totale havo-instroom van de Rotterdamse hbo-instellingen valt uit of switcht van opleiding. Daarmee gaat veel talent, tijd en geld verloren en met de komst van het nieuwe stelsel van studiefinanciering is dat ook financieel nadelig voor de student. Maar wat kunnen LMC scholen doen om vo leerlingen een succesvolle en soepele overstap naar het HBO te laten maken en het uitval terug te dringen? Binnen het Rotterdamse programma ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ zijn bestuurders, directeuren, decanen en docenten op een speelse manier in gesprek gegaan door middel van een World Café meeting.
Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant
14-11-2016 | Nieuwscategorie

Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant

Zo’n 50 scholen hebben op 10 november de samenwerking havo-hbo bekrachtigd door het tekenen van een convenant.