Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur
19-02-2019

Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur

Dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur

Locatie: Hogeschool Rotterdam, Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG Rotterdam

 

Ondanks een frisse start na de zomer hebben de eerste havisten het hbo ondertussen alweer verlaten. Wat hadden we op het vo of hbo anders of beter kunnen doen om dit te voorkomen? Op de werkconferentie op 5 maart werken we samen met collega’s uit vo en hbo aan deze en andere vraagstukken om de aansluiting havo-hbo te verbeteren.

 

Tijdens de werkconferentie van 5 maart zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.

 

We hebben het onderstaande programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches, mentoren als voor decanen interessant is. Er is voldoende mogelijkheid om je collega’s uit het vo en hbo te ontmoeten en je te laten inspireren. 

 

Graag tot 5 maart!

 

 

Programma

14.00 - 14.15 uur             Inloop met koffie en thee

14.15 - 14.25 uur            Welkom door de stuurgroep

14.25 - 14.55 uur            ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’: nieuws vanuit de samenwerking en de projectgroep

14.55 - 15.00 uur             Pauze en verplaatsen naar de workshops

15.00 - 16.30 uur              Workshops:

 1. Op weg naar taalbeleid vo-hbo!
 2. Profielwerkstuk-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden
 3. Hbo-vaardigheden
 4. Inclusief en taalontwikkelend lesgeven (TOL): Hoe krijg je TOL de school in?
 5. De Rotterdamse Business Case en studiesucces
 6. De ideale mentorenbijeenkomst en het LOB-cv

16.30 uur                            Borrel

 

Meld je aan!

Je kunt je aanmelden via deze link

 

Omschrijving workshops

 

 1. Op weg naar taalbeleid vo-hbo!

De alledaagse praktijk van taalbeleid is weerbarstig. Vanuit de context van hun eigen vo-school/hbo-opleiding vertellen twee gastsprekers over hun ervaringen hiermee. Een taalbeleid dat gedragen wordt door alle medewerkers van een school. Dat is niet eenvoudig. Het Groen van Prinstererlyceum is momenteel zijn taalbeleid nieuw leven in aan het blazen: Wat hebben ze in het verleden gedaan? Wat doen ze nu? En waar lopen ze tegen aan? Het Instituut voor Gezondheidszorg is aangesloten bij het project Taal en Studiesucces van Hogeschool Rotterdam. De gastspreker, tevens auteur van de publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’, vertelt over de stappen die er binnen het instituut worden gezet om tot taalbeleid te komen. Na de twee presentaties is er gelegenheid voor het delen van ervaringen en ideeën.

 

Voor wie: docenten vo en hbo, coördinator taalbeleid, teamleiders, onderwijsmanagers en beleidsmedewerkers

 

Vo-hbo: aan de slag met profielwerkstuk en (onderzoeks)vaardigheden!

Het is van belang dat vo-leerlingen goed worden voorbereid op de overstap naar het hbo. Dat ze voldoende bagage meekrijgen om succesvol te kunnen zijn in hun vervolgstudie, zowel op het gebied van kennis als van vaardigheden. Het profielwerkstuk kan gezien worden als de scriptie in het vo en het examen van de (hbo-)vaardigheden. Na een korte, plenaire inleiding over de activiteiten van de werkgroep PWS-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden kunnen de deelnemers kiezen uit de workshop Profielwerkstuk-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden of workshop hbo-vaardigheden.

 

 1. Workshop Profielwerkstuk-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden

Het Develsteincollege ontwikkelt in samenwerking met Hogeschool Rotterdam een docentenhandreiking PWS en een professionaliseringstraining voor PWS-begeleiders. De deelnemers aan deze workshop worden meegenomen in de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt voor de inhoud en vorm van de handreiking. Ook kunnen de deelnemers ter plekke meedenken over het vervolg. Aan het einde van het schooljaar zal het ontwikkelde document beschikbaar zijn voor alle vo-scholen die betrokken zijn bij het convenant.

 

Voor wie: docenten vo en hbo, PWS-begeleiders en -coördinatoren, teamleiders

 

 1. Workshop hbo-vaardigheden

Vaardigheden nemen binnen het onderwijs een steeds grotere plek in, in het onderwijs van vandaag.

De ontwikkelteams en de ontwikkelscholen binnen Curriculum.nu werken gezamenlijk aan een toekomstgericht curriculum. Binnen een toekomstgericht curriculum speelt de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben een grote rol. In het afgelopen en huidige onderwijsdebat en op scholen is er een toenemende aandacht voor vaardigheden die leerlingen goed voorbereiden op deelname op vervolgopleidingen en in de maatschappij. Afstemming tussen vo en hbo over deze vaardigheden is van groot belang.

 

In de publicatie “Aandacht voor vaardigheden in het voortgezet onderwijs” (juni 2017) zijn de volgende 7 op het hbo verwachte vaardigheden, te weten:

Taalvaardigheid Nederlands (lezen, spreken, luisteren en schrijven), Taalvaardigheid Engels (lezen, spreken, luisteren en schrijven), Samenwerken, Studie- en informatievaardigheden, Probleemoplosvaardigheden, Digitale vaardigheden en Maatschappelijke vaardigheden

Vragen waar wij antwoord op proberen te krijgen in deze workshop zijn:

 • Is het mogelijk een vaardigheidslijn op te zetten vanaf klas 1?
 • Zijn er al scholen die hier ervaring mee hebben?
 • Hoe kunnen vaardigheden in de vakken worden verwerkt?
 • Hoe gaan de vaardigheden beoordeelt worden?
 • Welke waardering geven wij de vaardigheden binnen het vo?
 • In hoeverre komen de vaardigheden nu terug in het profielwerkstuk en hoe wordt dit daarin beoordeeld?

Na deze vragensessie maken we vervolgafspraken wie met welke onderwerpen verder zal gaan.

 

Voor wie: docenten vo en hbo, PWS-begeleiders en -coördinatoren, teamleiders

 

 1. Inclusief en taalontwikkelend lesgeven (TOL): Hoe krijg je TOL de school in?

De ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen en studenten bepaalt in hoge mate de kans op hun studiesucces. Een leerling of student die taalvaardiger is, leest bijvoorbeeld sneller, leert sneller, kan zich beter uitdrukken en maakt toetsen daardoor beter.

 

Een aantal vo-docenten heeft de handschoen opgepakt en werkt aan een stappenplan om meer aandacht aan taal in alle vakken te geven. Elke docent wil toch betere resultaten en meer aandacht en actie in de les? De didactiek van TOL geeft daarvoor mooie handvatten die in elk vak toepasbaar zijn.

 

De werkgroep Inclusief en taalontwikkelend lesgeven neemt je in deze workshop mee in de TOL-wereld en inspireert je om samen met je collega’s met TOL aan de slag te gaan.

 

Voor wie: álle docenten uit vo en hbo, dus nadrukkelijk ook voor docenten van andere vakken dan Nederlands/communicatie.

 

 1. De Rotterdamse Business Case en studiesucces

Vorig jaar heeft de werkgroep de Rotterdam Business Case ontwikkeld. Dit is een praktische opdracht, die representatief is voor de propedeusefase in het hbo, waarin verschillende werkvormen aan de orde komen en die helpt om inzicht te krijgen in de verschillende domeinen binnen de economische sector.

 

Tijdens deze workshop gaan we praktijkervaringen delen over de Rotterdamse business case. Daarnaast wisselen we van gedachten over o.a. de huidige opzet van de handleiding, de consultancymiddag en regiofinale. Met elkaar beoordelen we of de verschillende onderdelen voldoen aan onze verwachtingen en of we het doel bereiken dat we voor ogen hebben. 

 

Tenslotte worden jullie bijgepraat over het onderzoek waar de werkgroep mee bezig is. Hierin proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

 • Klopt het vermoeden dat het studiesucces van studenten die examen hebben gedaan in M&O/bedrijfseconomie groter is dan studenten die alleen economie hebben gehad op de havo?
 • Is er een verklaring voor dit studiesucces? Welke onderdelen zitten er (eventueel) niet in het examenprogramma economie en M&O/bedrijfseconomie die wel nodig zijn om succesvol met economische opleiding te kunnen starten?

 

Voor wie: docenten uit het economisch domein (hbo) en docenten M&O en/of economie (vo)

die reeds hebben deelgenomen aan de Rotterdamse Business Case OF overwegen deel te gaan nemen (docenten die nog geen ervaring hebben met de case kunnen vooraf de FACTSHEET lezen via https://aansluiting-voho010.nl/download/factsheet-rotterdamse-business-case )

 

 1. De ideale mentorenbijeenkomst en het LOB-cv

Bij de vorige werkconferentie bleek dat het opzetten van een professionaliseringsbijeenkomst vanuit het hbo voor mentoren op het vo een goede toevoeging zou zijn in de verbeteren van de aansluiting vo-hbo. Onlangs heeft een dergelijke pilot-bijeenkomst plaatsgevonden. In deze workshop bespreken we de ervaringen hierbij en gaan we graag samen met jou  (mentoren, decanen en betrokkenen bij het hbo) op zoek naar het ideale aanbod: wat hebben mentoren op het vo nodig van het hbo om hun leerlingen optimaal te kunnen begeleiden bij zijn of haar studiekeuzeproces? Hoe ziet dit ideale aanbod er uit en wie heeft hierbij welke rol en verantwoordelijkheid?

 

In de workshop wordt daarnaast kort de mogelijkheid geboden om ervaringen, inspirerende voorbeelden en eventuele knelpunten uit te wisselen over het LOB-cv. Het LOB-cv is een instrument dat binnen het samenwerkingsverband is ontwikkeld met de ambitie om een doorlopende leerlijn LOB/SLC te realiseren tussen het vo en hbo. Het LOB-cv is twee jaar geleden in gebruik genomen. De leerlingen vullen het zelf op school of thuis in. Bij een groot aantal opleidingen in het Rottterdamse hbo wordt er bij de intakegesprekken/studiekeuzecheck aandacht aan besteed.

 

Voor wie: mentoren, decanen en andere betrokkenen bij LOB op het vo, loopbaanbegeleiders, studieloopbaancoaches en andere belangstellenden op het hbo

 

Wiskunde stand van zaken

De werkgroep Wiskunde verzorgt deze keer geen reguliere workshop. Afgelopen jaren is er veel input opgehaald en de werkgroep wil deze middag gebruiken om een start maken met het bundelen van deze input in een handreiking voor docenten wiskunde vo en hbo. In deze handreiking willen we inzage geven in de wiskunde-onderwerpen die belangrijk zijn in het eerste jaar bij de technische opleidingen en worden ook de eerder geformuleerde aanbevelingen, vragen van leerlingen en succesvolle voorbeelden opgenomen. Als u een concrete bijdrage wilt leveren aan deze handreiking neem dan contact op met Marion Schiffers, projectleider werkgroep Wiskunde mschiffers@codarts.nl of Carla Spek c.a.spek@hr.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Henrike Knippenberg

Projectleider samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’

 

M:

E: h.j. knippenberg@hr.nl

www.aansluiting-voho010.nl

 

 

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
17-06-2019 | Nieuwscategorie

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Dit is alweer de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2018-2019. Opnieuw laten alle werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-hbo in de regio Rijnmond/Drechtsteden.
06-06-2019 | Nieuwscategorie

Jaarafsluiting en afscheid Henrike Knippenberg ( Projectleider) 6 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

nadere info volgt nog.  
Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case
13-02-2019 | Nieuwscategorie

Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case

  De Rotterdamse Business Case is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M-profiel. Leerlingen van het Wartburg College, Melanchthon de Blesewic, Emmauscollege en Hugo de Groot uit Rotterdam hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een Business Case. Op 31 januari werd de eerste Regiofinale georganiseerd van de Rotterdamse Business Case. De scholen vaardigden hun beste leerlingen af om op Hogeschool Rotterdam een presentatie te geven.
Welkom Willem de Zwijger
11-02-2019 | Nieuwscategorie

Welkom Willem de Zwijger

Willem de Zwijger is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Willem de Zwijger van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Regiofinale Rotterdamse Business case
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Regiofinale Rotterdamse Business case

Op 31 januari vindt de 1e regiofinale van de Rotterdamse Business case plaats. Vier scholen zullen strijden om de Rotterdamse Business Award. De scholen vaardigen hun beste groepje af om een presentatie te geven over het door hen gemaakte adviesrapport voor het management van fietsfabriek De Fietsende Hollander
Bijeenkomsten 2019
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Bijeenkomsten 2019

- Werkconferentie 5 maart 2018 14.00 - 17.00 uur Informatie volgt.  
Welkom Wartburg college, locatie Revius
14-11-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Wartburg college, locatie Revius

Wartburg college, locatie Revius is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Wartburg college van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom Maerlant
24-09-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Maerlant

Maerlant is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Maerlant van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
05-07-2018 | Nieuwscategorie

Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Trots presenteren we de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2017-2018.Maar liefst 10 werkgroepen laten u zien wat het resultaat is geweest van de samenwerking vo-hbo in onze regio en geven een inkijkje in de plannen voor volgend jaar.  
16-01-2018 | Nieuwscategorie

Save the Date: Conferentie 15 maart 2018

Graag nodigen we je uit voor de conferentie op 15 maart a.s. De conferentie zal plaatsvinden op de Calvijn Business School. De uitnodiging volgt nog. Wanneer je niet lid bent van ons samenwerkingsverband, maar wel graag aanwezig wilt zijn, kun je dit mailen naar m.laarman@hr.nl.
17-08-2017 | Nieuwscategorie

Digitaal magazine 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

https://inholland-rotterdam.foleon.com/single-publication/vo-ho  In juni 2017 zag het eerste digitale magazine van 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' het licht. We hebben in dit magazine verhalen verzameld vanuit de werkgroepen, bieden je inspiratie en nemen je mee in de opbrengsten van het afgelopen jaar, maar ook in onze plannen voor het komend jaar. Klik hier om naar het magazine te gaan.
Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant
14-11-2016 | Nieuwscategorie

Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant

Zo’n 50 scholen hebben op 10 november de samenwerking havo-hbo bekrachtigd door het tekenen van een convenant.