‘Het monitoren van de doorstroom van onze leerlingen van havo naar het ho levert belangrijke informatie op.’

Doorstroom in cijfers

Het monitoren van de doorstroom van havo naar het hoger onderwijs levert informatie op die gebruikt kan worden om gericht interventies te kunnen doen in de aansluiting van de havo naar het ho. Ondanks de al jaren gebruikte terugkoppelingsrapportages, waar veel ho-instellingen mee werken, hebben schoolleiders en bestuurders in het vo behoefte aan een andersoortige rapportage met een meer kwalitatieve analyse.

Deze wens stond centraal in de ontwikkeling van de zogenaamde ‘Rotterdamse doorstroommonitor’. In schooljaar 2014-2015 is hiermee een start gemaakt door het koppelen van informatie van de Hogeschool Inholland en de Hogeschool Rotterdam. Hiermee werd het mogelijk om analyses te maken voor een selectie van vo-scholen , waarbij de doorstroomtrends in beeld gebracht kunnen worden op basis van bijvoorbeeld opleidingsprofielen of geslacht. Ook kan de doorstroom van vo-scholen onderling beter worden vergeleken.

Met deze doorstroommonitor kunnen scholen het onderwerp doorstroom en studiesucces met elkaar bespreken en verklaren. In de volgende fase heeft de werkgroep zich vooral toegelegd op de vragen die naar aanleiding van een analyse gesteld kunnen worden, om zodoende de behoefte aan meer kwalitatieve sturingsinformatie in kaart te brengen.

Werkconferenties en werkgroep

De werkgroep Doorstroomcijfers is een divers samengestelde groep van schoolleiders, vertegenwoordigers vanuit de scholenkoepels, onderzoekers vanuit het ho en deskundigen op het gebied van doorstroom en aansluiting vo-ho.

 

Projectleider van het thema doorstroomcijfers is Emiel Akkermans , Emiel.Akkermans@inholland.nl