‘'Studenten die sterk zijn in taal, behalen goede resultaten.'’

Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie

Taal speelt een belangrijke rol bij leren en is de sleutel tot succes op school en later in de loopbaan van een student. Studenten die sterk zijn in taal, behalen goede resultaten, zowel bij de kernvakken als bij de communicatieve vakken, zo blijkt uit onderzoek van Huysmans (2010).

Een goede taalvaardigheid is geen garantie voor een ho-diploma, maar speelt wel een grote rol in het behalen van studiesucces. Dit vormde aanleiding om de vakinhoudelijke aansluiting op het gebied van Nederlands op te pakken binnen het project. Vorig studiejaar bleek tijdens werkconferenties in het kader van onze samenwerking dat er over en weer veel onbekendheid is over de onderwijsprogramma’s van Nederlands/communicatie in het vo en het ho.

Aanbevolen is de overgang te verbeteren door kennis te ontsluiten over Nederlands/communicatie in de bovenbouw van het vo enerzijds en de propedeuse van het hbo anderzijds. Daarom heeft de werkgroep Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie zich voor studiejaar 2015-2016 toegelegd op het schrijven van dit boek: ‘Vo-ho: dat is andere taal!’. Docenten Nederlands/communicatie die werkzaam zijn in het vo en hbo van de regio Rijnmond/Drechtsteden, kunnen met de informatie uit dit boek hun lesprogramma’s beter op het vervolg-/toeleverend onderwijs aan laten sluiten. 

Uiteindelijk streeft de werkgroep ernaar om te komen tot een doorlopende leerlijn vo-ho Nederlands/communicatie met suggesties voor contextrijke, profielgerichte opdrachten Nederlands voor leerlingen in de bovenbouw van de havo (klas 4 en 5). 

Werkgroepen en conferenties

Er is een kerngroep en brede werkgroep gevormd waarin deelnemers van Groot-Rijnmondse (in het project participerende) vo- én ho-instellingen participeren. De leden van de brede groep hebben een regulier overleg, dat gekoppeld is aan de werkconferenties. Zij zijn betrokken bij het proces en de producten die binnen dit deelthema ontwikkeld worden. De kerngroepleden bepalen welke keuzes ze voor dit studiejaar maken en hoe ze dat willen verwezenlijken.

 

Projectleider is Ellis Wertenbroek, e.j.m.wertenbroek@hr.nl

Materialen en instrumenten